Asianajotoimisto JJ Välimaa Oy - Tervetuloa. Suomen Asianajajaliiton sivuille.
Palvelut  

Etusivu
Asianajaja ja kokemus
Palvelut
Hinnastomme
Ota rohkeasti yhteyttä.
Alkukeskustelu

Toimisto on ns. täyden palvelun toimisto eli toimialaan kuuluu lähtökohtaisesti kaikki juridiset asiat. Toimeksiannon aluksi käydään alkukeskustelu, jossa kartoitetaan henkilön tilanne ja etenkin se, mihin juridiseen kysymykseen hän tarvitsee apua. Alkukeskustelu on maksuton, sikäli kun se ei johda jostain syystä toimeksiantoon.

Toimeksiantosopimus

Toimeksiannosta laaditaan asiakkaan pyynnöstä aina kirjallinen toimeksiantosopimus, johon kirjataan toimeksiannon osapuolet, sisältö ja hinnoitteluperuste. Samalla asiakkaalle annetaan pyynnöstä peruutuslomake.

Oikeusturva

Toimeksiannon alussa selvitetään aina asiakkaan mahdollisuus saada vakuutusyhtiöltään vakuutusehtojen mukaista oikeusturvaa, joka yleensä kattaa omat oikeudenkäyntikulut 8.500 euroon saakka ja siten, että vakuutuksenottajan omavastuuosuus on yleensä 150-200 euroa tai vähintään 2% oikeudenkäyntikuluista. Tarkista aina vakuutussopimuksesta tai vakuutuskirjasta omaa oikeusturvavakuutusta koskevat ehdot. Pääsääntöisesti oikeusturvavakuutus korvaa rikosasiassa asianomistajana olevan henkilön omat oikeudenkäyntikulut. Riita-asioissa korvataan yleensä omat oikeudenkäyntikulut kantajana tai vastaajana. Lapsiasioissa omat oikeudenkäyntikulut korvataan kerran kolmessa vuodessa, jos kyseessä on tuomioistuimen tai lastenvalvojan vahvistama sopimus, jos kyseessä on entisen tai voimassaolevan sopimuksen muuttamisesta.
  Oikeusapu

Henkilöllä voi olla mahdollisuus saada oikeusapua valtion varoista ja oikeusapu ja sen määrä riippuu lähinnä henkilön tuloista ja varallisuudesta sekä elatusvelvollisuudesta. Hakemus tehdään toimiston toimesta, mutta asiakkaalla on velvollisuus toimittaa omat tulo- ja varallisuustiedot, jotta oikeusaputoimisto voi tehdä oikeusapulaskelman, joka osoittaa onko henkilöllä mahdollisuus saada oikeusapua maksutta vai määrätäänkö hänelle omavastuuosuus (20-75%) oikeudenkäyntikulujen määrästä.

  Rikosasiat

Toimisto hoitaa kaikki tavanomaiset rikosasiat (pahoinpitely-, varkaus-, petos-, kavallus-, liikennerikokset) ja toimisto on erityisesti erikoistunut erittäin vaativien ja vaikeiden ja erityistä osaamista vaativien rikosasioiden hoitamiseen. Asianajaja on harrastanut metsästystä 50 vuotta ja tältä pohjalta metsästysrikokset ovat vahvaa osaamisaluetta. Toimistolla on paljolti myös osaamista lapsiin kohdistuvissa eri rikosasioissa, jotka vaativat aina erityisiä toimia ja toimenpiteitä oikeudenkäynnin ja lapsen edun turvaamiseksi.

 

Riita-asiat

Toimisto hoitaa kaikki tavanomaiset riita-asiat (velkomus-, vahingonkorvaus-, vuokrasuhde- ja sopimusoikeudelliset asiat) ja tämän lisäksi työ- ja virkasuhdeoikeudelliset asiat kuuluvat myös toimialaan. Toimistolla on myös vahvaa kokemusta vaikeista kiinteistökaupan riita-asioista. Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat kuuluvat myös toimialaan.

  Hakemusasiat

Toimisto hoitaa kaikkia hakemusoikeullisia asioita, kuten pesänjakajan- ja pesänselvittäjänmääräykset, edunvaltuutusta koskevat asiat.

 

Lapsiasiat

Lapsiasiat ovat yleensä hakemusasioita, mitä tulee lapsen huoltoon, tapaamisoikeuteen ja asumiseen sekä elatukseen. Sikäli kun on kysymys pelkästään lapsen elatusta koskevasta asiasta, on kysymys riita-asiasta. Toimisto ottaa lapsiasian hoitaakseen vain, jos päämiehen vaatimus on oikea ja oikeutettu sen täytyy olla lapsen edun mukainen. Toimisto ei hoida selvästi lapsen edun vastaista vaatimusta. On hyvä tietää, että lapsiasioissa on pääsääntöinen oikeudenkäyntikulusääntö se, että molemmat vastaavat itse omista oikeudenkäyntikuistaan jutun tuloksesta huolimatta.

 

Hallintoasiat

Tyypillisiä hallintoasioita ovat erilaiset lupa-asiat, jotka hoidetaan toimivaltaisen lupaviranomaisen toimesta. Toimisto hoitaa kaikki lupa-asiain hakemukset ja niistä tehtävät valitusasiat hallinto-oikeudelle. Toimistolla on kokemusta lukuisista eri lupa-aioista ja etenkin ampuma-asetta koskevista valituslupa-asioista hyvällä menestyksellä. Toimisto ei hoida ulkomaalaisasioita eikä turvapaikka-asioita.

Asianajotoimisto JJ Välimaa Oy - Tervetuloa.